Odwołania, skargi, reklamacje

Organizacji na każdym etapie procesu certyfikacji przysługuje prawo odwołania od decyzji wydanej przez ASMS, a dotyczącej procesu certyfikacji, nadzoru nad certyfikacją w tym zawieszeń oraz cofania certyfikacji.

asms-logo

Odwołanie powinno wpłynąć w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia Organizacji decyzji przez ASMS. Odwołanie rozpatruje Prezes Zarządu ASMS. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia jego doręczenia do ASMS.

Organizacji przysługuje prawo wniesienia skargi, reklamacji do Prezesa Zarządu ASMS w sprawach dotyczących procesu certyfikacji, w tym pracy auditorów. W procesie skarg, odwołań i reklamacji na wszystkich etapach postępowania przestrzegana jest zasada poufności.

W przypadku rozbieżności interpretacji czynności prawnych ostatnim ciałem odwoławczym jest właściwy sąd dla siedziby ASMS. Otrzymane odwołania, skargi i reklamacje są dokumentowane, jeśli zachodzi taka potrzeba podejmowane są działania korygujące.Odwołania, skargi, reklamacje są przyjmowane wyłącznie na piśmie niezależnie od sposobu dostarczenia.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)