Proces certyfikacji

Certyfikacja składa się z kilku etapów. Dowiedz się jak przebiega cały proces certyfikacji.

asms-logo

Etapy procesu certyfikacji

I. Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji
Przesłanie (pocztą, faksem, emailem) wypełnionego wniosku o wycenę kosztów certyfikacji jest niezbędne do przygotowania oferty.

II. Przygotowanie oferty i umowy
Na podstawie otrzymanych informacji sporządzana jest oferta, określająca czas trwania auditu, koszty certyfikacji. Po akceptacji oferty sporządzana jest umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.

III. Planowanie auditu
Po zaakceptowaniu oferty i podpisaniu umowy ustalany jest termin auditu certyfikacyjnego oraz sposobu przekazania dokumentacji systemu zarządzania funkcjonującej w Organizacji.

IV. Audit certyfikacyjny I etap – przegląd dokumentacji
Auditor wiodący przeprowadza ocenę dokumentacji systemu zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy, ocenę lokalizacji, określa zakres systemu zarządzania, procesów i lokalizacji, ocenia czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania oraz ocenia gotowość organizacji do II etapu auditu . Organizacja zostaje powiadomiona o wyniku tej oceny wraz z informacją o stwierdzonych spostrzeżeniach dotyczących spełnienia wymagań właściwej normy.

V. Audit certyfikacyjny II etap – ocena funkcjonowania systemu
Audit ten obejmuje sprawdzenie wszystkich kluczowych procesów zachodzących w auditowanej Organizacji objętych systemem zarządzania.
Po przeprowadzeniu auditu Organizacja otrzymuje pisemny raport z auditu zawierający obiektywną i niezależną opinię auditorów na temat auditowanego obszaru.

VI. Wydanie certyfikatu
W przypadku pozytywnego wyniku auditu i uzyskaniu rekomendacji wydawany jest certyfikat.

VII. Utrzymanie certyfikatu
Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzanie minimum raz w roku auditów w nadzorze. Audity nadzoru przeprowadzane są w cyklu 12 miesięcznym licząc od ostatniego dnia 2 etapu auditu początkowej certyfikacji. Przed upływem ważności certyfikatu przeprowadzany jest audit ponownej certyfikacji.

Skontaktuj się z działem certyfikacji

Pobierz wniosek o wycenę kosztów certyfikacji systemu zarządzania (format DOC, format PDF)